vítejte "na stavbě" stránek o našich táborech, pojďte dál, TUDY račte vstoupit!
Spolek KUŠ, občanské sdružení pro multikulturní a environmentální výchovu

----------------------------------
LIDÉ MÍSTO STANOVY PŘIHLÁŠKA AKCE


STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Spolek KUŠ

občanské sdružení pro multikulturní a enviromentální výchovu

Článek 1

Základní ustanovení
 1. Název: Spolek KUŠ občanské sdružení pro multikulturní a enviromentální výchovu
  Zkráceně: Spolek KUŠ (dále jen „sdružení“).
 2. Sídlo sdružení: Tyršova 583, 588 13 Polná
 3. Sdružení je právnickou osobou a je ustanoveno ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 2

Cíle a činnost sdružení
 1. Hlavním posláním sdružení je:
  1. smysluplné využití volného času dětí a mládeže,
  2. mimoškolní vzdělávání v oblasti umění, kultury a historie zaměřené na environmentální výchovu (v prostředí a k prostředí - ekologii) a multikulturalitu,
  3. pořádání kulturně-společenských událostí, organizování kulturních a sportovních akcí,
  4. usilování o důstojné udržování a plnohodnotné využívání objektu táborové základny Rohozná – „Na Kuši“ pro pobyt dětí a mládeže,
  5. udržování komunity táborníků prostřednictvím internetu,
  6. prevence sociálních patologií, minimalizace negativních důsledků působících na děti a mládež,
  7. začleňování dětí sociálně, tělesně či mentálně znevýhodněných (např. vyrůstajících v ústavních zařízeních) do společnosti dětí z rodin,
  8. vytváření prostoru pro aktivní vzdělávání,
  9. ochrana přírodních krás a přirozené čistoty ČR, zejména však kraje Vysočina,
  10. organizace mezinárodních kulturně-vzdělávacích pobytů pro děti a mládež
 2. Sdružení dosahuje svého poslání zejména provozováním těchto činností:
  1. ve spolupráci s odbornou veřejností vytváří model multikulturní a ekologické výchovy v přírodě a v praxi jej ověřuje; (mj. i formou sociálně terapeutické služby pro děti s ústavní výchovou),
  2. provádí výchovnou práci s dětmi (mj. v rámci prevence sociálních patologií, přitom se neomezuje jen na děti zdravé, usiluje o přirozenou integraci dětí ohrožených nebo znevýhodněných nevhodným, narušeným či patologickým sociálním prostředím, ve kterém vyrůstají),
  3. realizuje volnočasové výchovně vzdělávací programy, víkendové pobyty, komunitní aktivity, zážitkové akce a vzdělávací semináře, přednášky, výtvarné dílny a workshopy,
  4. vydavatelská – publikační činnost,
  5. nákup a prodej (propagační a didaktické materiály, občerstvení při pořádaných akcích).
 3. Metodická východiska:
  1. škola hrou,
  2. zážitková pedagogika,
  3. vybrané metody alternativní pedagogiky (včetně např. arteterapie, muzikoterapie, práce s tělem, tvořivé dramatiky a umění).
 4. Cílová skupina:
  1. děti a mládež přednostně z Polné a okolí (Jihlavsko, Kraj Vysočina),
  2. děti a mládež vyrůstající v ústavních zařízeních (především v dětských domovech),
  3. děti ohrožené sociálními patologiemi
Článek 3

Členství
 1. Sdružení je otevřené společenství, ochotné přijmout každého, kdo se chce na jeho činnostech podílet.
 2. Všichni členové mají stejnou možnost se podílet na konkrétních aktivitách sdružení, přičemž každý může přispívat vlastním nápadem či tvorbou.
 3. Členství ve sdružení se rozlišuje na činné a čestné. O tom, zda je určitá osoba činným nebo čestným členem, rozhoduje rada. Čestný člen sdružení má stejná práva a povinnosti jako činný člen, pokud není dále stanoveno jinak. Čestný člen Sdružení nemá právo hlasovat na shromáždění, ani právo volit a být volen do rady.
Článek 4

Práva a povinnosti členů
 1. Práva členů sdružení:
  1. členové sdružení mají právo být včas informováni o konání shromáždění,
  2. účastnit se jednání a rozhodování shromáždění, hlasovat na něm, dávat podněty, uplatňovat návrhy a protinávrhy, žádat projednání určité záležitosti shromážděním
  3. volit a být volen do rady,
  4. doporučovat radě přijetí nových členů,
  5. dávat radě podněty ke zlepšení činnosti sdružení,
  6. požadovat projednání určité záležitosti radou,
  7. být informován o činnosti sdružení,
  8. kdykoliv ze sdružení vystoupit,
  9. vyžadovat informace od předsedy a členů rady.
 1. Povinnosti členů sdružení:
  1. dodržovat stanovy sdružení a podílet se aktivně svojí činností na dosahování cílů sdružení (dle článku 2),
  2. účastnit se shromáždění,
  3. zdržet se jednání, jež by mohlo tyto cíle nebo činnosti ohrozit nebo narušit,
  4. zdržet se jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno sdružení
  5. shromažďovat a zpracovávat dokumentaci sdružení,
  6. platit včas a řádně členské příspěvky.(Tyto příspěvky se při zániku členství ve sdružení  nevracejí)
Článek 5

Shromáždění
 1. Shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Shromáždění svolává a řídí předseda. Shromáždění se svolává jedenkrát ročně. V případě žádosti alespoň 10 členů sdružení nebo 3 členů rady, svolá předseda mimořádné shromáždění do 30 dnů od doručení žádosti. Pokud předseda ve stanovených lhůtách nesvolá pravidelné nebo mimořádné shromáždění, může je svolat kterýkoliv člen sdružení.
 3. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných činných členů sdružení, pokud není dále stanoveno jinak. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nejméně nadpoloviční většina  všech činných členů sdružení.
 4. Ze shromáždění se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda a 2 určení ověřovatelé z řad přítomných členů sdružení. Zápis ze shromáždění vždy obsahuje počet přítomných členů sdružení, schválený program shromáždění, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být vyhotoven nejpozději do 10 dnů od shromáždění a je zasílán emailem všem členům sdružení, u kterých je známa jejich emailová adresa. Zápis je uložen u předsedy sdružení k nahlédnutí všem členům sdružení.
 5. Shromáždění:
  1. schvaluje stanovy, rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  2. může rozhodnout o jakékoli záležitosti týkající se činnosti sdružení,
  3. může zrušit nebo změnit jakékoli rozhodnutí rady, má-li zato, že je nesprávné
  4. schvaluje roční plán činnosti sdružení,
  5. schvaluje pravidla pro hospodaření,
  6. ukládá úkoly radě a předsedovi sdružení
  7. rozhoduje o výši členských příspěvků a termínu jejich splatnosti,
  8. volí a odvolává členy rady,
  9. rozhoduje o počtu členů rady pro každé funkční období
  10. volí a odvolává předsedu shromáždění
  11. rozhoduje o zániku sdružení,
 6. Souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny všech činných členů sdružení je třeba k přijetí usnesení:
  1. o změně stanov,
  2. o rozpuštění sdružení nebo o sloučení sdružení s jiným občanským sdružením,
  3. o naložení se zůstatkem, který vyplyne z majetkového vypořádání
Článek 6

Rada
 1. Rada je výkonným orgánem sdružení.
 2. Počet členů rady je vždy lichý. Nejmenší počet členů rady je 5. Členové rady jsou voleni shromážděním na funkční období pěti let. Rada je ze své činnosti odpovědná shromáždění.
 3. Rada se schází k zasedání dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání svolává a řídí předseda. Pokud se rada nesejde k zasedání po dobu tří měsíců, může zasedání svolat kterýkoliv člen rady. Na žádost člena rady předseda svolá zasedání rady nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o svolání zasedání rady.
 4. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady. Rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.
 5. Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady na méně než polovinu, svolá předseda do 14 dnů mimořádné shromáždění, na kterém musí být na uprázdněná místa v radě zvoleni noví členové rady
 6. Ze zasedání rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda a ostatní přítomní členové rady. Zápis vždy obsahuje počet přítomných členů rady, schválený program zasedání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů od zasedání rady a je zasílán emailem všem členům rady. Zápis je uložen u předsedy sdružení k nahlédnutí všem členům sdružení.
 7. Rada:
  1. řídí činnost sdružení v období mezi shromážděními,
  2. rozhoduje o věcech finančních i programových,
  3. připravuje podklady pro rozhodnutí shromáždění,
  4. navrhuje a rozhoduje o přijetí, vyloučení člena sdružení,
  5. rozhoduje o tom, zda osoba je činným, či čestným členem sdružení,
  6. vede písemnou evidenci všech činných a čestných členů sdružení,
  7. vede písemnou evidenci o zaplacení členských příspěvků,
  8. rozhoduje, kdo z členů rady může podepisovat společně s předsedou listinné materiály jménem sdružení
Článek 7

Předseda
 1. Předseda je statutárním zástupcem shromáždění a je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.
 2. Předseda je volen shromážděním na funkční období 5 let. Předseda je vždy členem rady. V případě odvolání předsedy, zaniká i jeho členství v radě. Předseda je ze své činnosti odpovědný radě a shromáždění.
 3. Předseda:
  1. stojí v čele sdružení,
  2. zastupuje sdružení navenek
  3. svolává a řídí zasedání rady a shromáždění,
  4. jedná jménem sdružení se zástupci státu a soukromých firem a jiných organizací za účelem získání finančních a dalších prostředků na zajištění činnosti sdružení,
  5. plní další úkoly uložené mu radou nebo shromážděním.
 4. V případě, že předseda nemůže dlouhodobě vykonávat svoji funkci, rozhodne rada o tom, který člen rady bude dočasně vykonávat pravomoci předsedy.
Článek 8

Hospodaření sdružení
 1. Sdružení je právnickou osobou, která je způsobilá jednat svým jménem, nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. S majetkem, který sdružení vlastní nebo užívá, nakládá účelně a hospodárně výhradně v souladu se svým posláním a cíli, jež vyplývají ze stanov sdružení.
 2. Příjmem sdružení jsou zejména:
  1. členské příspěvky,
  2. dotace pro neziskový sektor,
  3. granty,
  4. peněžité a nepeněžité dary, dědictví,
  5. výnosy z veřejných sbírek,
  6. výnosy z prodeje publikací a materiálů vydaných sdružením (příjmy z obchodní činnosti),
  7. výtěžky z pořádaných akcí (příjmy ze vstupného, příspěvky účastníků kurzů)
 3. Sdružení může podnikat nebo vykonávat jinou samostatnou výdělečnou činnost jen, pokud je to ku prospěchu plnění cílů její činnosti podle článku 2.
 4. Prostředky sdružení jsou uloženy na běžném účtu a právo nakládat s nimi má rada. V období mezi zasedáními rady může v rozsahu stanoveném radou nakládat s finančními prostředky předseda sdružení.
Článek 9

Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká:
  1. pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o rozpuštění sdružení,
  2. rozhodnutím shromáždění o rozpuštění sdružení nebo o sloučení sdružení s jiným občanským sdružením.
 2. Majetkové vypořádání sdružení:
  1. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání. Při zániku sdružení rozhodnutím shromáždění o rozpuštění sdružení provede majetkové vypořádání likvidační komise, kterou ustanoví shromáždění současně s přijetím rozhodnutí o rozpuštění sdružení. Likvidační komise je nejméně tříčlenná a počet členů je vždy lichý. Členem likvidační komise může být jen činný člen sdružení.
  2. Ustanovení člena likvidační komise se provádí volbou a nabývá účinnosti okamžikem ukončení hlasování. Shromáždění může člena likvidační komise kdykoli odvolat. Odvolání je účinné okamžitě.
  3. Od okamžiku ustanovení likvidační komise přechází působnost statutárního orgánu v plném rozsahu na likvidační komisi. Likvidační komise v rámci majetkového vypořádání rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů o naložení s věcmi, penězi a jinými majetkovými hodnotami sdružení a o úhradě jejích závazků, přičemž provede tomu odpovídající právní úkony. Za likvidační komisi může činit právní úkony samostatně každý člen komise. Je-li však pro právní úkon, který likvidační komise činí, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů likvidační komise.
  4. Ke dni skončení majetkového vypořádání sestaví likvidační komise závěrečné vyúčtování a předloží je shromáždění ke schválení. Shromáždění závěrečné vyúčtování schválí, je-li správné, úplné a provedené v souladu s právními předpisy a Stanovami; jinak uloží likvidační komisi, aby pokračovala v majetkovém vypořádání.
  5. V případě, že shromáždění schválí závěrečné vyúčtování, rozhodne o naložení se zůstatkem, který z majetkového vypořádání vyplyne. Zůstatek, který vyplyne z majetkového vypořádání, musí být použit přednostně pro jiné neziskové právnické osoby, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí nebo volného času dětí a mládeže; nebude-li to možné, pak pro jiné neziskové právnické osoby.
Článek 10

Přechodná a závěrečná ustanovení
 • Členové sedmičlenného výboru Spolek KUŠ, kteří zastávali svoji funkci ke dni schválení těchto stanov, zůstávají ve funkci v přechodné radě sdružení, s tím, že  funkční období přechodné rady skončí po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti těchto stanov. Nová rada bude poté zvolena na řádném shromaždění, které se bude konat nejpozději do jednoho roku od nabytí účinnosti těchto stanov.
 • Těmito stanovami se ruší původních stanovy spolku KUŠ (z r.1993).
 • Tyto stanovy nabývají účinnosti 14. prosince 2008.
 • Stanovy byly schváleny valnou hromadou všech členů sdružení Spolek KUŠ, konanou v Jihlavě dne 13. 12. 2008.


Tábory Rohozná © 1982-2012

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_free_result() in /data/web/virtuals/70510/virtual/www/stanovy.php:1269 Stack trace: #0 {main} thrown in /data/web/virtuals/70510/virtual/www/stanovy.php on line 1269