Stanovy

PŘIHLÁŠKA do Spolku KUŠ vytiskni a scan s podpisem pošli mailem…

ZÁPISY z jednání
2005pis z valné hromady 11. 11.
2006 Zápis z valné hromady 10. 11.
2010 Zápis z valné besídky 10. 12.
2012 Zápis Shromáždění 2. 12.
2013 Zápis z jednání rady Spolku KUŠ 12. 4.
2013 Zápis ze Setkání všech 5. 10.
2015 Zápis z jednání Spolku KUŠ 27. 2.
2017 Zápis Shromáždění – nové stanovy 22. 4.
2017 Zápis Shromáždění – předseda 16. 9.
2018 Zápis členská schůze Jihlava 5. 10.
2018 Zápis členská schůze Polná 9. 11. 
2018 Zápis členská schůze Rohozná 2. 12.
2019 Zápis členská schůze Jihlava 11. 1.
2019 Zápis členská schůze Polná 15. 2.
2019 Zápis členská schůze Polná 15. 3.
2019 Zápis brigáda a schůze Rohozná 6. 4.
2019 Zápis členská schůze – Jihlava 10. 5.
2019 Zápis členská schůze – Rohozná stavění 14. 6.
2019 Zápis členská schůze – Polná 20. 9.
2019 Zápis členská schůze – Jihlava 18. 10.
2020 Zápis členská schůze – on line 9. 4.
2020 Zápis schůze Shromáždění – Polná 20. 5. i Jihlava 22. 5.
2020 Zápis členská schůze – Polná 9. 10.
2020 Zápis členská schůze – on line 6. 11.
2020 Zápis členská schůze – on line 4. 12.
2021 Zápis členská schůze – on line 9. 4.
2021 Zápis členská schůze – Polná 8. 10.
2021 Zápis členská schůze – Jihlava 5. 11.
2021 Zápis členská schůze – Polná 3. 12.
2023 Zápis členská schůze – Jihlava 15. 12.

STANOVY
Spolek KUŠ
pro environmentální a multikulturní výchovu

Článek 1
Základní ustanovení

(1)     Název: Spolek KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu
Oficiální zkrácený název: Spolek KUŠ (dále jen „Spolek“).
(2)     Sídlo Spolku: Tyršova 583, 588 13 Polná
(3)     Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č.89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 2
Cíle a činnost Spolku

(1)     Hlavním posláním Spolku je:

 1. a) smysluplné využití volného času dětí a mládeže,
 2. b) mimoškolní vzdělávání v oblasti umění, kultury a historie zaměřené na environmentální výchovu (v prostředí a k prostředí – ekologii) a multikulturalitu,
 3. c) pořádání kulturně-společenských událostí, organizování kulturních a sportovních akcí,
 4. d) usilování o důstojné udržování a plnohodnotné využívání objektu táborové základny Rohozná – „Na Kuši“ pro pobyt dětí a mládeže,
 5. e) udržování komunity táborníků prostřednictvím internetu,
 6. f) prevence sociálních patologií, minimalizace negativních důsledků působících na děti a mládež,
 7. g) začleňování dětí sociálně, tělesně či mentálně znevýhodněných (např. vyrůstajících v ústavních zařízeních) do společnosti dětí z rodin,
 8. h) vytváření prostoru pro aktivní vzdělávání,
 9. i) ochrana přírodních krás a přirozené čistoty ČR, zejména však kraje Vysočina,
 10. j) organizace mezinárodních kulturně-vzdělávacích pobytů pro děti a mládež

(2)     Spolek dosahuje svého poslání zejména provozováním těchto činností:

 1. a) ve spolupráci s odbornou veřejností vytváří model multikulturní a ekologické výchovy v přírodě a v praxi jej ověřuje; (mj. i formou sociálně terapeutické služby pro děti s ústavní výchovou),
 2. b) provádí výchovnou práci s dětmi (mj. v rámci prevence sociálních patologií, přitom se neomezuje jen na děti zdravé, usiluje o přirozenou integraci dětí ohrožených nebo znevýhodněných nevhodným, narušeným či patologickým sociálním prostředím, ve kterém vyrůstají),
 3. c) realizuje volnočasové výchovně vzdělávací programy, víkendové pobyty, komunitní aktivity, zážitkové akce a vzdělávací semináře, přednášky, výtvarné dílny a workshopy,
 4. d) vydavatelská – publikační činnost,
 5. e) nákup a prodej (propagační a didaktické materiály, občerstvení při pořádaných akcích).

(3)     Metodická východiska:

 1. a) škola hrou,
 2. b) zážitková pedagogika,
 3. c) vybrané metody alternativní pedagogiky (včetně např. arteterapie, muzikoterapie, práce s tělem, tvořivé dramatiky a umění).

(4)     Cílová skupina:

 1. a) děti a mládež přednostně z Polné a okolí (Jihlavsko, Kraj Vysočina),
 2. b) děti a mládež vyrůstající v ústavních zařízeních (především v dětských domovech),
 3. c) děti ohrožené sociálními patologiemi

Článek 3
Členství

(1)     Spolek je otevřené společenství, ochotné přijmout každého, kdo se chce na jeho činnostech podílet.

(2)     Všichni členové mají stejnou možnost se podílet na konkrétních aktivitách spolku, přičemž každý může přispívat vlastním nápadem či tvorbou.

(3)     Členství ve Spolku se rozlišuje na pasivní, aktivní a čestné. O tom, zda je určitá osoba pasivním nebo aktivním členem rozhoduje Rada. O udělení čestného členství rozhoduje Shromáždění.

 1. a) Pasivní člen má stejná práva a povinnosti jako aktivní člen, pokud není dále stanoveno jinak. Pasivní člen Spolku nemá právo hlasovat na Shromáždění, ani právo volit a být volen do Rady. V souladu s podmínkami a pravidly, které stanoví Rada je oprávněn využívat benefitů souvisejících s činností Spolku.
 2. b) Aktivní člen Spolku má právo hlasovat na Shromáždění, má právo volit a být volen do Rady. Aktivním členem se může stát fyzická osoba starší 18 let. V souladu s podmínkami a pravidly, které stanoví Rada je oprávněn využívat benefitů souvisejících s činností Spolku.
 3. c) Osobě, která se výrazným podílem zasloužila o rozvoj Spolku, případně je váženou osobností a vyskytuje se v zájmové sféře Spolku, může Shromáždění udělit ocenění „Čestný člen Spolku KUŠ“. Čestný člen má právo zúčastnit se Shromáždění s hlasem poradním.

(4)     Členství ve Spolku zaniká vystoupením, smrtí člena nebo vyloučením. O vyloučení člena rozhoduje Rada. Vyloučit člena je možné pouze z důvodu závažného porušení stanov, z důvodu zvlášť hrubé nekázně, ohrožení nebo porušení dobré pověsti Spolku nebo závažného porušení právní povinnosti při výkonu členství nebo funkce ve Spolku, pokud jsou tato jednání nepřijatelná pro další existenci členství. Člen nemusí být vyzýván k nápravě. Pokud se aktivní člen Spolku opakovaně nezúčastní Shromáždění, může Rada rozhodnout o změně členství na pasivní.

Článek 4
Práva a povinnosti členů

(1)     Práva členů Spolku:

 1. a) členové Spolku mají právo být včas informováni o konání Shromáždění,
 2. b) účastnit se jednání a rozhodování Shromáždění, hlasovat na něm, dávat podněty, uplatňovat návrhy a protinávrhy, žádat projednání určité záležitosti Shromážděním
 3. c) volit a být volen do Rady,
 4. d) doporučovat Radě přijetí nových členů,
 5. e) dávat Radě podněty ke zlepšení činnosti Spolku,
 6. f) požadovat projednání určité záležitosti Radou,
 7. g) být informován o činnosti Spolku,
 8. h) kdykoliv ze Spolku vystoupit,
 9. i) vyžadovat informace od Předsedy a členů Rady.

(2)     Povinnosti členů Spolku:

 1. a) dodržovat stanovy Spolku a podílet se aktivně svojí činností na dosahování cílů Spolku (dle článku 2),
 2. b) účastnit se Shromáždění,
 3. c) zdržet se jednání, jež by mohlo tyto cíle nebo činnosti ohrozit nebo narušit,
 4. d) zdržet se jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno Spolku
 5. e) shromažďovat a zpracovávat dokumentaci Spolku,
 6. f) platit včas a řádně členské příspěvky, pokud jsou schváleny Radou. Členské příspěvky se při zániku členství ve Spolku nevracejí ani zčásti.

Článek 5
Shromáždění

(1)     Shromáždění je nejvyšším orgánem Spolku.

(2)     Shromáždění svolává a řídí Předseda. Shromáždění se svolává alespoň jedenkrát za 3 roky. V případě žádosti alespoň 10 členů Spolku nebo 3 členů Rady, svolá Předseda mimořádné Shromáždění do 30 dnů od doručení žádosti. Pokud Předseda ve stanovených lhůtách nesvolá pravidelné nebo mimořádné Shromáždění, může je svolat kterýkoliv člen Spolku.

(3)     K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných aktivních členů Spolku, pokud není dále stanoveno jinak. Shromáždění je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nejméně nadpoloviční většina všech aktivních členů Spolku. Není-li v době zahájení Shromáždění nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech aktivních členů Spolku, vyhlásí předsedající Shromáždění organizační přestávku v délce trvání deseti minut. Po této přestávce je Shromáždění usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň jedna čtvrtina všech aktivních členů Spolku. V případě, že ani po organizační přestávce není Shromáždění usnášeníschopné, musí být Shromáždění ukončeno a svoláno v náhradním termínu nejdříve však za 15 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy bylo neusnášeníschopné Shromáždění ukončeno.

(4)     Ze Shromáždění se vyhotovuje zápis, který podepisuje Předseda a 2 určení ověřovatelé z řad přítomných aktivních členů Spolku. Zápis ze Shromáždění vždy obsahuje počet přítomných aktivních členů Spolku, schválený program Shromáždění, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být vyhotoven nejpozději do 10 dnů od Shromáždění a je zasílán emailem všem členům Spolku, u kterých je známa jejich emailová adresa. Zápis je uložen u Předsedy Spolku k nahlédnutí všem členům Spolku.

(5)     Shromáždění:

 1. a) schvaluje stanovy, rozhoduje o změnách stanov Spolku,
 2. b) může rozhodnout o jakékoli záležitosti týkající se činnosti Spolku,
 3. c) může zrušit nebo změnit jakékoli rozhodnutí Rady, má-li zato, že je nesprávné
 4. d) ukládá úkoly Radě a Předsedovi Spolku
 5. e) volí a odvolává členy Rady,
 6. f) rozhoduje o počtu členů Rady pro každé funkční období
 7. g) volí a odvolává Předsedu Spolku
 8. h) rozhoduje o zániku a likvidaci Spolku,

(6)     Souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny přítomných členů Spolku je třeba k přijetí usnesení:

 1. a) o změně stanov,
 2. b) o rozpuštění Spolku nebo o sloučení Spolku s jiným Spolkem,
 3. c) o naložení s likvidačním zůstatkem, který vyplyne z likvidace Spolku

Článek 6
Rada

(1)     Rada je výkonným orgánem Spolku.

(2)     Počet členů Rady je vždy lichý. Nejmenší počet členů Rady je 5. Členové Rady jsou voleni Shromážděním na funkční období pěti let. Rada je ze své činnosti odpovědná Shromáždění.

(3)     Rada se schází k zasedání dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 6 měsíců. Zasedání svolává a řídí Předseda. Pokud se Rada nesejde k zasedání po dobu 6 měsíců, může zasedání svolat kterýkoliv člen Rady. Na žádost člena Rady Předseda svolá zasedání Rady nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o svolání zasedání Rady.

(4)     K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady. Rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady. K uprázdněným místům v Radě se nepřihlíží. Není-li v době zahájení zasedání Rady nebo v jeho průběhu přítomna nadpoloviční většina všech členů Rady, vyhlásí předsedající organizační přestávku v délce trvání deseti minut. Po této přestávce je Rada usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna čtvrtina všech členů Rady. V případě, že ani po organizační přestávce není Rada usnášeníschopná, musí být zasedání Rady ukončeno a svoláno v náhradním termínu nejdříve však za 7 dnů za 30 dnů ode dne, kdy bylo neusnášeníschopné zasedání Rady ukončeno.

(5)     Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů Rady na méně než polovinu, svolá Předseda do 14 dnů mimořádné Shromáždění, na kterém musí být na uprázdněná místa v Radě zvoleni noví členové Rady

(6)     Ze zasedání Rady se vyhotovuje zápis, který podepisuje Předseda a dva určení ověřovatelé. Zápis vždy obsahuje počet přítomných členů Rady, schválený program zasedání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů od zasedání Rady a je zasílán emailem všem členům Rady, případně ostatním členům Spolku. Zápis je uložen u Předsedy spolku k nahlédnutí všem členům Spolku.

(7)     Rada:

 1. a) řídí činnost Spolku v období mezi Shromážděními,
 2. b) rozhoduje o věcech finančních i programových,
 3. c) připravuje podklady pro rozhodnutí Shromáždění,
 4. d) schvaluje roční plán činnosti Spolku,
 5. e) schvaluje pravidla pro hospodaření,
 6. f) rozhoduje o výši členských příspěvků a termínu jejich splatnosti,
 7. g) navrhuje a rozhoduje o přijetí člena Spolku,
 8. h) rozhoduje o tom, zda člen získá aktivní nebo pasivní členství ve Spolku, případně o ztrátě aktivního členství v souladu se stanovami Spolku
 9. i) vede písemnou evidenci všech aktivních a pasivních členů spolku – tato evidence je evidencí, která se nezveřejňuje,
 10. j) vede písemnou evidenci o zaplacení členských příspěvků,
 11. k) rozhoduje, kdo z členů Rady může podepisovat společně s Předsedou listinné materiály jménem Spolku
 12. l) stanovuje pravidla pro čerpání benefitů souvisejících s činností Spolku
 13. m) schvaluje roční účetní závěrku Spolku
 14. n) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny Shromáždění

Článek 7
Předseda

(1)     Předseda je statutárním zástupcem Spolku a je oprávněn jednat jménem Spolku samostatně.

(2)     Předseda je volen Shromážděním na funkční období 5 let. Předseda je vždy členem Rady. V případě odvolání Předsedy, zaniká i jeho členství v Radě. Předseda je ze své činnosti odpovědný Radě a Shromáždění.

(3)     Předseda:

 1. a) stojí v čele Spolku,
 2. b) zastupuje Spolek navenek
 3. c) svolává a řídí zasedání Rady a Shromáždění,
 4. d) jedná jménem Spolku se zástupci státu, územních samosprávných celků, soukromých firem a jiných organizací za účelem získání finančních a dalších prostředků na zajištění činnosti Spolku,
 5. e) plní další úkoly uložené mu Radou nebo Shromážděním,
 6. f) odpovídá za přípravu roční účetní závěrky hospodaření, kterou předkládá Radě ke schválení a následně zajistí její zveřejnění v souladu se zákonem o účetnictví.

(4)     Předseda jménem Spolku podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku, případně oficiálnímu zkrácenému názvu Spolku připojí svůj podpis. Užití razítka Spolku není povinné.

(5)     V případě, že Předseda nemůže dlouhodobě vykonávat svoji funkci, rozhodne Rada o tom, který člen Rady bude dočasně vykonávat pravomoci Předsedy.

Článek 8
Hospodaření Spolku

(1)     Spolek je právnickou osobou, která je způsobilá jednat svým jménem, nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. S majetkem, který Spolek vlastní nebo užívá, nakládá účelně a hospodárně výhradně v souladu se svým posláním a cíli, jež vyplývají ze stanov Spolku.

(2)     Příjmem Spolku jsou zejména:

 1. a) členské příspěvky,
 2. b) dotace,
 3. c) granty,
 4. d) peněžité a nepeněžité dary, dědictví,
 5. e) výnosy z veřejných sbírek,
 6. f) výnosy z prodeje publikací a materiálů vydaných Spolkem,
 7. g) výtěžky z pořádaných akcí (příjmy ze vstupného, příspěvky účastníků kurzů)

(3)     Spolek může podnikat nebo vykonávat jinou samostatnou výdělečnou činnost jen, pokud je to ku prospěchu plnění cílů její činnosti podle článku 2.

(4)     Prostředky Spolku jsou uloženy na běžném transparentním účtu a právo nakládat s nimi má Rada. V období mezi zasedáními Rady může v rozsahu stanoveném Radou nakládat s finančními prostředky Předseda Spolku.

Článek 9
Zánik Spolku

(1)     Spolek zaniká:

 1. a) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku,
 2. b) rozhodnutím Shromáždění o rozpuštění Spolku nebo o sloučení Spolku s jiným spolkem.

(2)     Majetkovou likvidaci spolku provede likvidátor, kterého jmenuje členská schůze současně s rozhodnutím o zrušení Spolku.

(3)     S likvidačním zůstatkem bude naloženo podle rozhodnutí Shromáždění, a to s ohledem na účel Spolku. Likvidační zůstatek, který vyplyne z majetkového vypořádání, musí být použit přednostně pro jiné neziskové právnické osoby, které působí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí nebo volného času dětí a mládeže; nebude-li to možné, pak pro jiné neziskové právnické osoby.

(4)     Podrobnosti o majetkové likvidaci stanoví občanský zákoník.

Článek 10
Přechodná a závěrečná ustanovení

(1)     Členství, které bylo dle stávajících stanov označováno jako členství činné, se okamžikem schválení těchto stanov stává členstvím aktivním.

(2)     Členství, které bylo dle dosavadních stanov označováno jako členství čestné, se okamžikem schválení těchto stanov stává členstvím pasivním.

(3)     Ke dni schválení těchto stanov není uděleno čestné členství ve smyslu těchto stanov.

(4)     Těmito stanovami se nahrazují stanovy spolku KUŠ z roku 2008.

(5)     Tyto stanovy nabývají okamžikem schválení.

(6)     Tyto stanovy byly schváleny Shromážděním konaným na táborové základně Rohozná „Na Kuši“
dne 22.4.2017.

………………………………………………………….

úředně ověřený podpis Předsedy Spolku

Přejít k navigační liště