Atlantida – konec světa

Potopení bájného ostrova štěstí a blahobytu, Théra? Potopa světa, pád meteoritu? Globální změny klimatu… konec naší civilizace – apokalypsa 2012! Můžeme tomu zabránit? 
Rohozná „Na Kuši“ 10. – 23. 7. 2012 / II. běh vede Matěj Kolář


Legenda:

Celotáborová hra navazuje na starořeckou legendu o bájné Atlantidě, utopickém ostrově dokonalého harmonického života, který zmizel z vůle Bohů z povrchu Země.
Spolu s účastníky se vydáme na společnou expedici: Hledání ztracené Atlantidy! Bude to výprava plná nástrah a  nebezpečenství, ale tentokrát se nám povede tajuplný ostrov nalézt. O dosažení blažených břehů se už pokoušel kdejaký dobrodruh: archeologové, dějepravci, filosofové a učenci si celé věky lámou hlavy nad tím, kde mohla tato dokonalá země štěstí ležet… Jedinou původní zprávu známe ze starověkého Platónova spisu Kritiás a Tímaios.

Všichni hádají, že mohla být někde ve středozemním moři, snad až za Héraklovými sloupy, možná napůl cestě do Ameriky uprostřed Atlantského oceánu… Nikoho nenapadlo hledat přímo v srdci Evropy, uprostřed České kotliny! V lesích Vysočiny se až nyní, v roce 2012, nacházejí určité indicie. Jakýsi státní úřad hodlá nedaleko našeho tábora prozkoumávat geologické podloží a vrtat stovky metrů do Země!!! Mnozí se dohadují, co asi naleznou?

Témata:

  • Sociální, participace, kamarádství
  • Ekologická tématika, soužití s přírodou, lesní moudrost, poznání nutnosti holistického přístupu ke světu, poznávání rostlin
  • kulturní rozhled, dějiny, environmentální filosofie (H.D.Thoreau)
  • tvořivost, výtvarné techniky, rozvoj fantazie (sci-fi)
  • vaření, základy řemeslných dovedností
  • radost ze hry
  • hudba a zpěvVedle celotáborové hry klademe důraz především na maximální soužití s přírodou – enviromentální výchovu, ekologii (třídění odpadu, biopotraviny, kompostování), tábornické zásady woodcraft – lesní moudrost, poznávání fauny a flóry okolních lesů (sběr léčivých bylin, lesních plodů).

Formou modelových situací, her rozvíjejících zdravou osobnost, sebepoznání či kolektivní zkušenosti se účastníci seznamují s vrstevníky, vznikají a tuží přátelství na celý život. Pomocí tvořivých dílen nebo jiných výtvarných událostí táborníci dostávají šanci sáhnout si na řemeslo, vyzkoušet rukodělnou činnost, objevit radost z kreativního způsobu trávení volného času.

mezipředmětové vztahy: dějepis, literatura, dějiny umění, výtvarná a hudební výchova, tělesná výchova, přírodopis, zeměpis

průřezová témata: sebepoznání, sebepojetí, sociální chování ve skupině, multikulturalita (téma – Římané adoptovali kulturu četných podmaněných národů celé Evropy), ekologie atd.

pozvánka na akci

Napsat komentář